Search Site

Privacy Beleid

Mevrouw Noot hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mevrouw Noot houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Vragen of u niet minderjarig bent d.m.v. het accepteren van de algemene voorwaarden en dit privacy beleid bij het plaatsen van een order. Minderjarigen kunnen wij helaas niet bedienen.

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Mevrouw Noot zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Mevrouw Noot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinde;

-          Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mevrouw Noot de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Achternaam;

-          (Zakelijk) Telefoonnummer;

-          (Zakelijk) E-mailadres;

-          Straat en huisnummer;

-          Postcode;

-          Provincie;

Uw persoonsgegevens worden door Mevrouw Noot opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Minderjarigheid

Mevrouw Noot bediend via de webshop geen minderjarigen. Hierdoor worden er geen persoonsgegevens van Minderjarigen opgeslagen.

Dit bewerkstelligt Mevrouw Noot door te vragen of u niet minderjarig bent d.m.v. het accepteren van de algemene voorwaarden en dit privacy beleid bij het plaatsen van een order.

Indien u de algemene voorwaarden en dit privacy beleid accepteert gaat Mevrouw Noot ervan uit dat u niet minderjarig bent.

Indien u de algemene voorwaarden en dit privacy beleid niet accepteert gaat Mevrouw Noot ervan uit dat u minderjarig bent en kan de order niet worden afgerond.

Enkel persoonsgegevens verkregen uit afgeronde orders worden door ons bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Mevrouw Noot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mevrouw Noot de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Achternaam;

-          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Mevrouw Noot opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-          Het verzorgen van de internetomgeving van Mevrouw Noot Webshop;

-          Het verzorgen van de verzending van orders;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Mevrouw Noot bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alle personen die namens Mevrouw Noot van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Mevrouw Noot

Engestraat 3

7411 LC

Deventer

info@mevrouwnoot.nl

 


Cookies
Mevrouw Noot gebruikt cookies op haar website die worden gebruikt voor anonieme, niet persoonlijk identificeerbare informatie.

(Nb. Voor het geval u gebruik maakt van cookies)

Heeft u vragen over ons Privacy Beleid of Klachtenregeling? Stuur dan een email naar: info@mevrouwnoot.nl

 

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over een geleverde bestelling?
Meldt dit dan binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven bij Mevrouw Noot, nadat u de gebreken heeft geconstateerd. Gebruik hiervoor ons email adres info@mevrouwnoot.nl

Bekijk ook onze Algemene Voorwaarden

Magento Catalog Menu Widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates

Terug naar boven!